Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r. o.
Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín - Stráže, Slovenská republika
IČO: 31 445 799 , IČ DPH: SK2020376765
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 1147/T
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese/webovom sídle

https://eshop.ytong.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1.

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r. o. , so sídlom Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín - Stráže, Slovenská republika, IČO: 31 445 799 , zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 1147/T (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://eshop.ytong.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

 

1.2.

Zmluvy uzavreté prostredníctvom webového rozhrania obchodu so spotrebiteľom sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z.   o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení , ako aj zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Na práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa namiesto príslušných úprav spotrebiteľského práva aplikuje slovenský Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v platnom znení a subsidiárne Občiansky zákonník.

 

1.3.

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese https://eshop.ytong.sk (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa primerane použijú aj na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti a nie ako spotrebiteľ.

 

1.4.

Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

1.5.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

 

1.6.

Tieto obchodné podmienky sa uplatňujú na zmluvy uzatvorené odo dňa účinnosti podmienok, uvedeného v záverečných ustanoveniach týchto obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky kedykoľvek jednostranne zmeniť. Zmenená verzia obchodných podmienok sa uplatní na zmluvy, ktoré budú uzatvorené po tejto zmene.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

2.1.

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 

2.2.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

2.3.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

 

2.4.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

 

2.5.

Predávajúci môže zrušiť kupujúcemu užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 6 mesiacov nevyužíva, či v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti zo zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

2.6.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE ZMLUVY

 

3.1.

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny poštovného a prípadne ďalších služieb sú uvedené pri realizácii nákupu v Nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu ohľadom tohto tovaru.

 

3.2.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

3.3.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  • objednanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako "objednávka").

 

3.4.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko "Uskutočniť objednávku s povinnosťou platby". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). S potvrdením objednávky zašle kupujúcemu aj elektronické vyhotovenie zmluvy, odkaz na tieto obchodné podmienky a na reklamačný poriadok.

 

3.5.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

 

3.6.

Predávajúci zašle tovar v závislosti od množstva a objednaného sortimentu v obvyklej lehote 5 dní od dátumu potvrdenia objednávky.

 

3.7.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. V prípade zjavnej technickej chyby na strane predávajúceho v cene tovaru v e-shope alebo počas procesu objednávania nie je predávajúci povinný dodať tovar kupujúcemu za túto zjavne nesprávnu cenu, aj keď kupujúci obdržal od predávajúceho potvrdenie objednávky v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o chybe a zašle mu upravenú ponuku na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Opravená ponuka sa považuje za nový návrh zmluvy, ktorá sa v tomto prípade uzatvára potvrdením o akceptovaní ponuky kupujúcim.

 

3.8.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

 

3.9.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu v mieste a spôsobom určeným kupujúcim v objednávke, pričom má na výber úhradu týmito spôsobmi:

(a)          prevodom na účet pred dodaním tovaru;

(b)          platobnou kartou, pričom v prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb, 

(c)          na dobierku.

 

4.2.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Tovar sa môže dodávať na Eur paletách, ktoré sú zahrnuté v kúpnej cene a kupujúci ich má možnosť vrátiť na ktoromkoľvek výkupnom mieste.

 

4.3.

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

 

4.4.

Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky podľa článku 3.5., požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

 

4.5.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

 

4.6.

Právo fakturovať vzniká predávajúcemu dňom dodania tovaru kupujúcemu alebo dňom odovzdania prvému dopravcovi. Predávajúci vystaví kupujúcemu riadny daňový doklad – faktúru.

 

4.7.

Poskytovateľom platobnej brány je spoločnosť ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Platobná brána spoločnosti ComGate Payments, a.s. poskytuje platobné metódy:
a) platby kartou
Po voľbe platba kartou užívateľ po výzve zadá číslo platebnej karty, platnosť karty a overovací kód. Po úspešne dokončenej platbe je používateľ automaticky presmerovaný na eshop.

b) platby platobnými tlačidlami bánk
Po voľbe platby bankovým tlačidlom užívateľ postupuje podľa výzvy a zvolí druh banky a potom je presmerovaný na elektronické bankovníctvo vybranej banky, kde potvrdí údaje k platbe. Po úspešne dokončenej platbe je používateľ automaticky vrátený na eshop.

Kontaktné údaje pre prípadné reklamácie platieb alebo otázky k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

5.1.

Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy (§ 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za použitia Formulára na odstúpenie od zmluvy, a to za podmienky, že bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, pričom zároveň berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od zmluvy na predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

 

5.2.

Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne odoslané najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty, a to na adresu prevádzkarne predávajúceho Xella Slovensko, spol. s r.o., ul. 4. apríla 479/125, 972 43 Zemianske Kostoľany, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho eshop@ytong.sk. V oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci taktiež povinný uviesť číslo účtu pre účely vrátenia kúpnej ceny, inak sa kúpna cena vráti na účet, z ktorého sa uskutočnila platba kúpnej ceny, ak je číslo účtu predávajúcemu dostupné a známe.

 

5.3.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.1. a 5.2. obchodných podmienok sa zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť predávajúcemu zaslaný alebo odovzdaný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, na náklady kupujúceho. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, môže predávajúci od kupujúceho žiadať úhradu vzniknutých nákladov spojených s balením a dodaním tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

 

5.4.

V lehote piatich (5) pracovných dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku 5.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

 

5.5.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.1. a 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté prostriedky skôr, ako kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar bol zaslaný predávajúcemu. Za zaslanie sa nepokladá zaslanie tovaru na dobierku.

 

5.6.

Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako tak nárok na preukázateľne vzniknuté náklady a/alebo škodu podľa článku 5.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

5.7.

Tovar sa predávajúcemu nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar nebude prijatý a vracia sa späť.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 

6.1.

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

6.2.

Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 

6.3.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

6.4.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

 

6.5.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom či inou poverenou osobou.

 

6.6.

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky dopravcu.

 

6.7.

Tovar doručujeme iba na území Slovenskej republiky.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

 

7.1.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

 

7.2.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode so zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou so zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi zadanej a vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

7.3.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode so zmluvou (ďalej len "rozpor so zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore so zmluvou vedel alebo rozpor so zmluvou sám spôsobil. Rozpor so zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.

 

7.4.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor so zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

7.5.

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese prevádzkarne predávajúceho: Xella Slovensko, spol. s r.o., ul. 4. apríla 479/125, 972 43 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika. Podrobnosti o postupe reklamácie upravuje reklamačný poriadok vydaný predávajúcim a zverejnený na webovom sídle internetového obchodu.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

8.1.

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru okamihom jeho prevzatia pri dodaní podľa článku 6. týchto obchodných podmienok. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho taktiež nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, vrátane úžitkov.

 

8.2.

Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene využiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

 

8.3.

Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho, a ktorý je v súlade s jeho určením.

 

8.4.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

     

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

 

9.1.

Predávajúci spracúva poskytnuté osobné údaje kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "Zákon") a všeobecného nariadenia GDPR.

 

9.2.

Predávajúci spracúva osobné údaje poskytnuté na webovej stránke https://eshop.ytong.sk za účelom predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru. Osobné údaje sa spracúvajú v informačnom systéme IS – elektronický obchod (e-shop). Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, fax, e-mailová adresa, bankové spojenie.

 

9.3.

Uvedené osobné údaje sa spracúvajú na žiadosť dotknutej osoby v rámci zmluvného/predzmluvného vzťahu, súlade s ustanoveniami nariadenia GDPR a Zákona a ďalších právnych predpisov.

 

9.4.

Uvedené osobné údaje poskytuje kupujúci dobrovoľne, v prípade neposkytnutia všetkých povinných vyššie uvedených osobných údajov, mu predávajúci nezaručuje poskytnutie služby.

 

9.5.

Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa kupujúci zaväzuje, že osobné údaje sa týkajú jeho osoby, alebo spoločnosti kupujúceho, a že údaje sú uvedené správne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmeniť v časti „môj účet“. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov.

 

9.6.

Predávajúci poveril spracúvaním poskytnutých osobných údajov nasledujúcich sprostredkovateľov: Animatec, s. r. o., Resselovo náměstí 76, 537 01 Chrudim, IČO: 27 556 689, za účelom poskytovania služieb spojených s prevádzkovaním web stránky.

 

9.7.

Spracúvanie sa vykonáva na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní, kde sa zmluvní partneri zaručili prijať primerané záruky zachovania ochrany poskytnutých osobných údajov tak, aby neboli ohrozené práva a právom chránené záujmy kupujúceho.

 

9.8.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie, sú Slovenská pošta a spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s. r. o. na základe zákona o poštových službách, spoločnosť Geis SK s.r.o.  a iné oprávnené subjekty, ktorým to umožňuje osobitný zákon.

 

9.9.

Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

 

9.10.

Osobné údaje bude predávajúci spracúvať od zaregistrovania na web stránke https://eshop.ytong.sk po dobu nevyhnutnú na spracovávanie osobných údajov. Prostredníctvom telefonického dohovoru na telefónne číslo +421 2 581 030 58 nebo +420 469 775 887 budú osobné údaje vymazané zo systému, čo kupujúcemu znemožní naďalej využívať služby spojené s registrovaným objednávaním.

 

9.11.

Zároveň môže kupujúci požiadať predávajúceho o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u predávajúceho, ktorá získava osobné údaje kupujúceho, a využiť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa nariadenia GDPR a Zákona.

 

9.12

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, a tiež súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM NÁKUPU A ČERPANIA SLUŽIEB ENERGETICKÉHO BALÍČKA ÚSPOR.

 

10.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.

Poskytnutím dobrovoľného súhlasu oprávňuje kupujúci prevádzkovateľa Xella Slovensko, spol. s r.o., Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín – Stráže, IČO: 31 445 799, poskytnúť osobné údaje kupujúceho tretej strane/samostatnému prevádzkovateľovi, ktorý ich bude ďalej spracúvať vo svojom mene za účelom poskytnutia energetického poradenstva. Rozsah spracúvaných osobných údajov na tento účel je meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, miesto stavby a projektová dokumentácia. Tretia strana bude spracúvať uvedené osobné údaje po dobu 2 rokov od dátumu vydania Poukážky na čerpanie služieb Energetického balíčka úspor, pričom svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať prostredníctvom doručenia písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa, avšak dotknutá osoba musí brať na vedomie, že po odvolaní súhlasu na spracovanie osobných údajov jej nemusí byť služba „Energetický balíček úspor“ poskytnutá.

Prevádzkovateľ a tretia strana uzatvorili medzi sebou zmluvu o spracúvaní osobných údajov, v súlade s ustanoveniami nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení, kde sa zaručili prijať primerané záruky ochrany poskytnutých osobných údajov tak, aby neboli ohrozené práva a právom chránené záujmy kupujúceho.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie, sú oprávnené subjekty, ktorým to umožňuje osobitný zákon. V prípade záujmu môže kupujúci požiadať o zoznam tretích strán/ príjemcov.

Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

V prípade záujmu má kupujúci právo na preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u prevádzkovateľa, ktorý získava osobné údaje kupujúceho, a ostatné práva podľa nariadenia GDPR a podľa Zákona:

(i) na prístup k svojim osobným údajom,

(ii) na opravu nesprávnych či doplnenie neúplných osobných údajov,

(iii) na vymazanie osobných údajov v súlade s platnou právnou úpravou, najmä ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne,

(iv) na obmedzenie spracovania v súlade s platnou právnou úpravou,

(v) na prenosnosť údajov,

(vi) právo na námietku, po ktorej sa spracovanie osobných údajov ukončí, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú nevyhnutné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami objednávateľa, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov, a

(vii) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa nariadenia GDPR a Zákona,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

11. DORUČOVANIE

 

11.1.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je korešpondencia doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

 

11.2.

Správa je doručená:

  • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
  • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
  • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať, alebo ak je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu,
  • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky za predpokladu, že  adresátovi bola oznámená výzva na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

12.1.

Ak vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania internetového obchodu (e-shopu), webovej stránky predávajúceho, alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany súhlasia, že ich vzťah sa riadi slovenským právom a na riešenie prípadných sporov sú oprávnené a príslušné orgány Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

12.2.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a je obchodnou spoločnosťou podnikajúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

12.3.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

12.4.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu sa spravujú osobitnou právnou úpravou všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých na ochranu spotrebiteľa.  Predávajúci nie je viazaný žiadnymi kódexmi správania vo vzťahu ku kupujúcemu v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho objednávku, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo využiť alternatívne (mimosúdne) riešenie sporu, ak predávajúci zamietol žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, alebo ak mu neodpovedal do 30 dní od dátumu odoslania jeho žiadosti. Tým nie je dotknutá možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd.

Na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich zo zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 17 331 927, ktorú je možné kontaktovať na nasledovnej adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk. Na riešenie sporov na základe Zmluvy možno tiež použiť online platformu na riešenie sporov na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovensko, s internetovou adresou: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa nariadenia (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

 

12.5.

Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

 

12.6.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

12.7.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

     

Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie
Xella Slovensko, spol. s r.o., ul. 4. apríla 479/125, 972 43 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty eshop@ytong.sk , telefón +421465188599 - spojovateľka,  +421465188132 - servis centrum.

     

Šaštín - Stráže dňa 1.6.2022

Xella Slovensko, spol. s r.o.