Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r. o.
Zápotočná 1004,908 41 Šaštín - Stráže, Slovenská republika
identifikačné číslo: 31 445 799 , IČ DPH: SK2020376765
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 1147/T
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetové adrese

https://eshop.ytong.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r. o. , so sídlom Zápotočná 1004,908 41 Šaštín - Stráže, Slovenská republika, identifikačné číslo: 31 445 799 , zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 1147/T (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://eshop.ytong.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
1.2. Zmluvy uzavreté prostredníctvom webového rozhrania obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
1.3. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese https://eshop.ytong.sk (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa primerane použijú aj na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
1.4. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
1.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
2.1.
Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávaní tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 6 mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti zo zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
3. UZATVORENIE ZMLUVY
3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny poštovného a prípadne ďalších služieb sú uvedené pri realizácii nákupu v Nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu ohľadom tohto tovaru.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • objednanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko "Uskutočniť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdŕžanie objednávky toto obdŕžanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
3.6. Predávajúci zašle tovar v závislosti od množstva a objednaného sortimentu v obvyklej lehote 3 dní od dáta potvrdenia objednávky
3.7. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu v mieste a spôsobom určeným kupujúcim v objednávke.
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
4.4. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky 3.5., požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
4.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
4.6. Právo fakturovať vzniká predávajúcemu dňom dodania tovaru kupujúcemu alebo dňom predania prvému dopravcovi. Predávajúci vystaví kupujúcemu riadny daňový doklad – faktúru.
5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa"), nemožno okrem iného odstúpiť od zmluvy na predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.
5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.1. alebo o iný prípad, keď nemožno od zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákon o ochrane spotrebiteľa právo od zmluvy odstúpiť, a to do siedmich (7) pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do siedmich (7) pracovných dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzkarni predávajúceho Xella Slovensko, spol. s r.o., ul. 4. apríla 479/125, 972 43 Zemianske Kostoľany, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho eshop@ytong.sk. V oznámení o odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci taktiež povinný uviesť číslo účtu pro účely vrátení kúpnej ceny.
5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2. obchodných podmienok sa zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 3 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu na náklady kupujúceho. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, môže predávajúci od kupujúceho žiadať úhradu vzniknutých nákladov spojených s balením a dodaním tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.
5.4. V lehote desiatich (10) pracovných dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku 5.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebuje.
5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa článku 5.4. obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako tak nárok na preukázateľne vzniknuté náklady a/nebo škodu podľa článku 5.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.7. Tovar sa predávajúcemu nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar nebude prijatý a vracia sa späť.
6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.
6.5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.
6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky dopravcu.
7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník).
7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode so zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou so zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode so zmluvou (ďalej len "rozpor so zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore so zmluvou vedel alebo rozpor so zmluvou sám spôsobil. Rozpor so zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.
7.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor so zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
7.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese prevádzkarni predávajúceho Xella Slovensko, spol. s r.o., ul. 4. apríla 479/125, 972 43 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika.
8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru okamihom jeho prevzatím pri dodanie podľa článku 6. obchodných podmienok.. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho taktiež nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov.
8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
8.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIA OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ
9.1. Predávajúci spracúva Vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len "Zákon").
9.2. Predávajúci spracúva Vami poskytnuté osobné údaje na webovej stránke https://eshop.ytong.sk za účelom predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru. Osobné údaje sa spracúvajú v informačnom systéme IS –elektronický obchod (e-shop). Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, fax , e-mailová adresa, bankové spojenie.
9.3. Uvedené osobné údaje sa spracúvajú na žiadosť dotknutej osoby v rámci zmluvného/predzmluvného vzťahu, súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona a ďalších právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku.
9.4. Uvedené osobné údaje poskytujete dobrovoľne, v prípade neposkytnutia všetkých povinných vyššie uvedených osobných údajov, Vám predávajúci nezaručuje poskytnutie služby.
9.5. Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa zaväzujete, že osobné údaje sa týkajú Vašej osoby, alebo spoločnosti v mene ktorej ju máte právo registrovať a údaje sú uvedené správne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmeniť v časti môj účet . Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankciované zo Zákona.
9.6. Predávajúci poveril spracúvaním poskytnutých osobných údajov nasledujúcich sprostredkovateľov: Animatec, s. r. o., Resselovo náměstí 76, 537 01 Chrudim, IČO: 27 556 689, za účelom poskytovania služieb spojených s prevádzkovaním web stránky.
9.7. Spracúvanie sa vykonáva na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní, kde sa zmluvní partneri zaručili prijať primerané záruky zachovania ochrany poskytnutých osobných údajov tak, aby neboli ohrozené Vaše práva a právom chránené záujmy.
9.8. Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť Vami poskytnuté osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie sú Slovenská pošta a spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s. r. o. na základe zákona o poštových službách a iným oprávneným subjektom, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona.
9.9. Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.
9.10. Vaše osobné údaje bude predávajúci spracúvať od zaregistrovania na web stránke https://eshop.ytong.sk po dobu nevyhnutnú na spracovávanie osobných údajov. Prostredníctvom telefonického dohovoru na telefónne číslo +421 2 581 030 58 nebo +420 469 775 887 budú Vaše osobné údaje bezpečne vymazané zo systému, čo Vám znemožní naďalej využívať služby spojené s registrovaným objednávaním.
9.11. Zároveň môžete požiadať predávajúceho o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u predávajúceho, ktorá získava Vaše osobné údaje, a využiť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa § 28 zákona.
9.12 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
10. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM NÁKUPU A ČERPANIA SLUŽIEB ENERGETICKÉHO BALÍČKA ÚSPOR.
10.1.

Poskytnutím dobrovoľného súhlasu oprávňujete prevádzkovateľa Xella Slovensko, spol. s r.o., Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín – Stráže, IČO: 31 445 799, poskytnúť svoje osobné údaje tretej strane/samostatnému prevádzkovateľovi, ktorý ich bude ďalej spracúvať vo svojom mene za účelom poskytnutia energetického poradenstva. Rozsah spracúvaných osobných údajov na tento účel je Vaše meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo,e-mailová adresa, miesto stavby a projektová dokumentácia. Tretia strana bude spracúvať uvedené osobné údaje po dobu 2 rokov od dátumu vydania Poukážky na čerpanie služieb Energetického balíčka úspor, pričom svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom doručenia písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa, avšak dotknutá osoba musí brať na vedomie, že po odvolaní súhlasu na spracovanie osobných údajov jej nemusí byť služba „Energetický balíček úspor“ poskytnutá.

Prevádzkovateľ a tretia strana uzatvorili medzi sebou zmluvu o spracúvaní osobných údajov, , v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“), kde sa zaručili prijať primerané záruky zachovania ochrany poskytnutých osobných údajov tak, aby neboli ohrozené Vaše práva a právom chránené záujmy.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť Vami poskytnuté osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie sú oprávnené subjekty, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona. V prípade požiadavky môžete požiadať zoznam tretích strán/ príjemcov.

Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

V prípade požiadavky máte právo na preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u prevádzkovateľa, ktorá získava Vaše osobné údaje, a ostatné práva podľa § 28 zákona, citovaného nižšie:

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

11. DORUČOVANIE
11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je korešpondencia doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.
11.2. Správa je doručená:
  • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
  • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
  • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
  • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodná (zahraničná) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
12.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia.
12.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
12.4. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
12.5. Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
12.6. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušli zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
12.7. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie
Xella Slovensko, spol. s r.o., ul. 4. apríla 479/125, 972 43 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty eshop@ytong.sk , telefón +421465188599 - spojovateĺka,  +421465188132 - servis centrum.
Šaštín - Stráže dňa 1.11.2015
Xella Slovensko, spol. s r.o.