ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o ochrane osobných údajov týkajúcich sa našich webových stránok a iných on-line prezentácií

I. Všeobecne

1. Prevádzkovateľ

V rámci spoločností skupiny Xella berieme veľmi vážne ochranu Vašich osobných údajov a dodržiavame právne záväzky, ktoré slúžia na ich ochranu. Právne ustanovenia vyžadujú pri spracúvaní osobných údajov predovšetkým úplnú transparentnosť. Iba v prípade, že Vy ako subjekt údajov budete vnímať, že je spracúvanie Vašich osobných údajov transparentné a pre Vás prijateľné, možno mať za to, že ste dostatočne informovaní o zámere, účele a rozsahu spracovania. Tieto zásady spracúvanie osobných údajov ("Zásady") podrobne vysvetľujú, popisujú ktoré osobné údaje spracúvame, keď navštívite naše webové stránky www.xella.sk prípadne iné stránky, na ktoré naše webové stránky alebo naša on-line prezentácia na sociálnych sieťach odkazuje.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov zodpovedným za spracúvanie v zmysle regulačných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, predovšetkým všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, je:

Xella Slovensko, spol. s r.o.

Zápotočná 1004

908 41 Šaštín – Stráže

Tel. 0800 118 583

Našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na:

FairData Professionals, a.s.

Na Florenci 23, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 255 000 367

dpoczsk@xella.com

Upozorňujeme, že na základe Vašej interakcie (kliknutia) Vás môžu odkazy na našich webových stránkach presmerovať na iné webové stránky a sociálne siete, ktorej prevádzkovateľovi nie sme my, ale tretie strany. Tieto odkazy sú jasne označené alebo sú viditeľné podľa zmeny adresného riadku vo Vašom prehliadači. Nie sme zodpovední za dodržiavanie platných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečné nakladanie s Vašimi osobnými údajmi prevádzkovateľovi týchto webových stránok a sociálnych sietí tretích strán.

2. Definície

2.1 Podľa nariadenia GDPR

Pre účely týchto Zásad používame pojmy z právneho názvoslovia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (GDPR). Konkrétne definícia podľa čl. 4 GDPR sú dostupné na webových stránkach (napr. na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 ).

2.2 Súbory cookies

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, telefóne alebo inom zariadení, prostredníctvom ktorého na naše webové stránky pristupujete a načítavajú sa z neho. Obsahujú kombináciu písmen a obrázkov a umožňujú nám napr. rozpoznať Vás ako užívateľa a Vaše platné nastavenie, keď sa na naše webové stránky vraciate; tiež umožňujú, Vaše trvalé prihlásenie k zákazníckemu účtu, a ďalej slúži na štatistickú analýzu užívateľského správania.

2.3 Kategórie údajov

Ak v týchto Zásadách odkazujeme na kategórie údajov, ktoré spracovávame, máme za to, že zahŕňajú predovšetkým nasledujúce údaje: Základné údaje (napr. meno, adresa, dátum narodenia), kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne čísla, služby zasielania správ), údaje o obsahu (napr. textové položky, fotografie, videá, obsah dokumentov/súborov), zmluvné údaje (napr. predmet zmluvy, podmienky, zákaznícke kategórie), platobné údaje (napr. bankové údaje, história platieb, používanie iných poskytovateľov platobných služieb), údaje o využívaní (napr. podrobnosti o priebehu Vašej návštevy našich webových stránok, využívanie konkrétneho obsahu, dobách prístupu) a údaje o pripojení (napr. údaje o koncovom zariadení, IP adresy, adresa URL odkazujúceho servera).

3. Informácie o spracovaní osobných údajov

Spracování osobných údajov vykonávame vždy iba v nevyhnutnom rozsahu a na základe príslušného právneho základu podľa GDPR. Osobné údaje predávame tretím stranám iba v konkrétnych prípadoch popísaných nižšie. Vaše osobné údaje sú chránené vhodnými technickými a organizačnými opatreniami (napr. pseudonymizáciou, šifrovaním).

Okrem prípadov, keď sme zo zákona povinní uchovávať alebo odovzdávať osobné údaje tretím stranám (najmä orgánom činným v trestnom konaní), naše rozhodnutie, ktoré osobné údaje spracovávame a v akej miere ich môžeme v určitých prípadoch sprístupniť ďalším subjektom, závisí predovšetkým od funkcií webových stránok, ktoré používate.

4. Doba uchovania

K vymazaniu osobných údajov dôjde, ihneď ako bude naplnený účel spracúvania alebo ak účel spracúvania zanikne, alebo uplynutím doby spracúvania. V prípade, že používame súbory cookies, ktoré nie sú nevyhnutné pre sprístupnenie Vami požadované služby, informujeme Vás o dobe spracovania týchto cookies v závere týchto zásad spracovanie osobných údajov.

5. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

K automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani k profilovaniu Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 ods. 1, 4 GDPR nedochádza.

6. Práva subjektov údajov

Ako subjekt údajov máte právo:

- na informácie o osobných údajoch spracovávaných o Vás podľa čl. 15 GDPR;

- na opravu nesprávnych a nekompletných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;

- na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR;

- na obmedzenie spracovanie, článok 18 GDPR;

- na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR, a

- na podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby podľa čl. 21 GDPR.

Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

Hraničná 12,

820 07 Bratislava 27

http://www.dataprotection.gov.sk

7. Oznamovacie povinnosti prevádzkovateľa

V prípade, že uplatníte právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania vykonané v súlade s článkom 16, čl. 17 ods. 1 a čl. 18 GDPR, informujeme o tom každého príjemcu, ktorému boli Vaše osobné údaje sprístupnené, ak sa to neukáže ako nemožné alebo to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak nás o to požiadate, budeme Vás o týchto príjemcoch informovať.

8. Povinnosť poskytnúť osobné údaje

V prípade, nie je stanovené inak v oddieloch II. A III. týchto Zásad, nemáte povinnosť nám osobné údaje poskytnúť. V prípade, že sú osobné údaje potrebné pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, nie je plnenie alebo uzavretie zmluvy možné bez poskytnutia Vašich osobných údajov.

Upozorňujeme, že v určitých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak nám súhlas neudelíte a Vaše osobné údaje v požadovanom rozsahu nám neposkytnete, je možné, že nebudete mať možnosť využívať naše webové stránky v plnom rozsahu.

9. Právo vzniesť námietku a právo na odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, podať námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám poskytli. Upozorňujeme, že odvolanie Vášho súhlasu nijako neovplyvňuje zákonnosť spracúvania do okamžiku odvolania Vášho súhlasu. Ak súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov odvoláte a neexistuje žiadny iný právny základ, ktorý by odôvodňoval ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, sme povinní podľa čl. 17 ods. 1 písm. b) GDPR spracovanie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu ukončiť.

V prípade, že proti spracovaniu Vašich osobných údajov vznesiete námietku, spracúvanie ukončíme, ak nám ďalšie spracúvanie neukladá zákon (napr. o účtovníctve). Ak Vaša námietka bude smerovať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, spracúvanie ukončíme bez zbytočného odkladu.

Námietku proti spracúvaniu alebo odvolanie vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov môžete realizovať prostredníctvom oznámenia zaslaného na našu adresu alebo e-mailom:

Xella Slovensko, spol. s r.o.

Zápotočná 1004

908 41 Šaštín – Stráže

dpoczsk@xella.com

II. Spracovanie osobných údajov v prípade návštevy webových stránok

Používanie našich webových stránok a ich funkcií všeobecne vyžaduje spracúvanie niektorých osobných údajov.

Používanie webových stránok pre informačné účely

Účel spracovania: Ak naše webové stránky navštívite a využívate je len pre informačné účely, čo znamená bez využívania nadstavbových prvkov alebo funkcionalít, ako je napr. kontaktný formulár alebo moduly sociálnych sietí, automaticky zhromažďujeme Vaše osobné údaje len pre to, aby sme zaistili funkčnosť a optimalizáciu webových stránok a bezpečnosť našich informačných systémov.

Právny základ:

l. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Kategórie údajov: údaje o pripojení

Príjemca údajov: poskytovateľ IT služieb

Zamýšľané odovzdanie do tretích krajín: Nemáme v úmysle odovzdávať údaje do tretích krajín

Uchovávame na základe vášho súhlasu informácie na vašom koncovom zariadení alebo tieto informácie načítame?  NIE

Zoznam spracovateľov osobných údajov

 • Animatec s.r.o. – uchovanie, ochrana a správa dát, služby e-mailingu a priameho marketingu
 • Proficio Marketing s.r.o. – online marketingová práca, služby e-mailingu a priameho marketingu

Opis služby

Jedná sa o systém správy značiek na správu značiek JavaScript a HTML, ktoré sa používajú na implementáciu nástrojov na sledovanie a analýzu.

Spracovateľská spoločnosť

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Úradník pre ochranu údajov

Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Účel údajov

Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

 • Správa značiek

Použité technológie

Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

 • Pixel

Zhromaždené údaje

Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

 • Súhrnné údaje o spustení značky

Právny základ

Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

 • Čl. 6 para. 1 ods. 1 písm c) GDPR

Miesto spracovania

Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

Európska únia

Obdobie uchovávania

Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

Údaje sa vymažú po 14 dňoch vyhľadávania.

Prenos do tretích krajín

Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

 • Spojené štáty americké,Singapur,Taiwan,Čile

Príjemcovia údajov

Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

 • Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited

Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Kliknutím sem zrušíte odber tohto procesora pre všetky domény.

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

  Opis služby

  Toto je služba na správu súhlasu. Usercentrics GmbH sa na webovej stránke používa ako procesor na účely správy súhlasu.

  Spracovateľská spoločnosť

  Usercentrics GmbH

  Sendlinger Str. 7, 80331 Munich, Germany

  Úradník pre ochranu údajov

  Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

  datenschutz@usercentrics.com

  Účel údajov

  Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

  • Súlad s právnymi záväzkami
  • Uloženie súhlasu

  Použité technológie

  Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

  • Lokálne úložisko

  Zhromaždené údaje

  Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

  • Údaje o prihlásení a odhlásení
  • URL sprostredkovateľa
  • User agent
  • Nastavenia používateľa
  • ID súhlasu
  • Čas súhlasu
  • Typ súhlasu
  • Verzia šablóny
  • Jazyk bannera

  Právny základ

  Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

  • Čl. 6 para. 1 ods. 1 písm a) GDPR

  Miesto spracovania

  Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

  Európska únia

  Obdobie uchovávania

  Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

  Údaje o súhlase (udelený súhlas a odvolanie súhlasu) zostávajú uložené tri roky. Po uplynutí tejto doby budú údaje okamžite odstránené.

  Príjemcovia údajov

  Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

  • Usercentrics GmbH

  Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.

  https://usercentrics.com/privacy-policy/

  reCAPTCHA

  Opis služby

  Ide o službu, ktorá kontroluje, či údaje zadané na webe zadáva človek alebo automatizovaný program.

  Spracovateľská spoločnosť

  Google ​Ireland​ Limited

  Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

  Úradník pre ochranu údajov

  Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

  https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

  Účel údajov

  Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

  • Tracking
  • Ochrana pred botmi

  Použité technológie

  Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

  • Cookies

  Zhromaždené údaje

  Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

  • Jazyk prehliadača
  • Doplnky prehliadača
  • Cesta kliknutia
  • Dátum a čas návštevy
  • IP adresa
  • Správanie používateľa
  • Čas strávený na stránke
  • Vstup používateľa

   Právny základ

   Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

   • Čl. 6 para. 1 ods. 1 písm a) GDPR

   Miesto spracovania

   Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

   Európska únia

   Obdobie uchovávania

   Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

   Údaje sa vymažú, len čo už nebudú potrebné na účely spracovania.

   Prenos do tretích krajín

   Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

   • Na celom svete

   Príjemcovia údajov

   Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

   • Alphabet Inc.
   • Google LLC
   • Google Ireland Limited

   Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.

   https://policies.google.com/privacy?hl=en

   Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov

   https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

   Kliknutím sem zrušíte odber tohto procesora pre všetky domény.

   https://safety.google/privacy/privacy-controls/

   Informácie o úložisku

   • Maximum age of cookie storage: 19 leta, 4 dni

   Uložené informácie

   • Name: IDE; Používa sa na registráciu a hlásenie akcií používateľa na webovej stránke na reklamné účely.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: doubleclick.net;
   • Name: 1P_JAR; Tento súbor cookie vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.; Type: cookie; Duration: 1 mesiac; Domain: google.com;
   • Name: ANID; Používa sa na reklamné účely.; Type: cookie; Duration: 9 mesiaca; Domain: google.com;
   • Name: CONSENT; Tento súbor cookie vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.; Type: cookie; Duration: 19 leta, 4 dni;
   • Name: NID; Používa Google na prispôsobenie reklám vašim vyhľadávaniam Google.; Type: cookie; Duration: 6 mesiaca; Domain: google.com;
   • Name: DV; Používa Google Analytics na prispôsobenú reklamu.; Type: cookie; Duration: 10 minúty; Domain: google.com;


   Spracovateľská spoločnosť

   Hotjar Limited

   Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta

   dpo@hotjar.com

   Úradník pre ochranu údajov

   Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

   dpo@hotjar.com

   Účel údajov

   Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

   • Analytika
   • Spätná väzba

   Použité technológie

   Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

   • Cookies

   Zhromaždené údaje

   Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

   • Informácie o prehliadači
   • Dátum a čas návštevy
   • Typ zariadenia
   • Zemepisná poloha
   • IP adresa
   • Pohyby myši
   • Navštívené stránky
   • URL sprostredkovateľa
   • Rozlíšenie obrazovky
   • Jedinečný identifikátor zariadenia
   • Informácie o jazyku

   Právny základ

   Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

   • Čl. 6 para. 1 ods. 1 písm a) GDPR

   Miesto spracovania

   Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

   Európska únia

   Príjemcovia údajov

   Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

   • Hotjar Ltd.

   Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.

   https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

   Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov

   https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

   Kliknutím sem zrušíte odber tohto procesora pre všetky domény.

   https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

   Informácie o úložisku

   • Maximum age of cookie storage: 1 rok

   Uložené informácie

   • Name: _hjClosedSurveyInvites; Duration: 1 rok; Type: cookie;

   • Name: _hjDonePolls; Duration: 1 rok; Type: cookie;

   • Name: _hjMinimizedPolls; Duration: 1 rok; Type: cookie;

   • Name: _hjShownFeedbackMessage; Duration: 1 rok; Type: cookie;

   • Name: _hjid; Duration: 1 rok; Type: cookie;

   • Name: _hjTLDTest; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: _hjUserAttributesHash; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: _hjCachedUserAttributes; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: _hjLocalStorageTest; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: _hjIncludedInPageviewSample; Duration: 30 minut; Type: cookie;

   • Name: _hjIncludedInSessionSample; Duration: 30 minut; Type: cookie;

   • Name: _hjAbsoluteSessionInProgress; Duration: 30 minut; Type: cookie;

   • Name: _hjFirstSeen; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: hjViewportId; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: _hjRecordingEnabled; Duration: Session; Type: cookie;

   Opis služby

   Toto je služba webovej analýzy.

   Spracovateľská spoločnosť

   Google Ireland Limited

   Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

   Úradník pre ochranu údajov

   Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

   https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

   Účel údajov

   Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

   • Marketing
   • Analytika

   Použité technológie

   Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

   • Cookies
   • Pixel

   Zhromaždené údaje

   Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

   • Aktualizácie aplikácie
   • Cesta kliknutia
   • Dátum a čas návštevy
   • Informácie o zariadení
   • Stiahnutia
   • Verzia Flash
   • Informácia o polohe
   • IP adresa
   • Podpora pre JavaScript
   • Navštívené stránky
   • Nákupná aktivita
   • URL sprostredkovateľa
   • Údaje o používaní
   • Interakcie s widgetmi
   • Informácie o prehliadači

   Právny základ

   Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

   • Čl. 6 para. 1 ods. 1 písm a) GDPR

   Miesto spracovania

   Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

   Európska únia

   Obdobie uchovávania

   Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

   Doba uchovávania závisí od typu uložených údajov. Každý klient si môže zvoliť, ako dlho si služba Google Analytics uchová údaje, a potom ich automaticky odstráni.

   Prenos do tretích krajín

   Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

   • Spojené štáty americké,Singapur,Čile,Taiwan

   Príjemcovia údajov

   Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

   • Google Ireland Limited, Alphabet Inc., Google LLC

   Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.

   https://policies.google.com/privacy?hl=en

   Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov

   https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

   Kliknutím sem zrušíte odber tohto procesora pre všetky domény.

   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

   Informácie o úložisku

   • Maximum age of cookie storage: 2 roky

   Uložené informácie

   • Name: _ga; Používa sa na rozlíšenie používateľov.; Type: cookie; Duration: 2 leta;
   • Name: _gid; Používa sa na rozlíšenie používateľov.; Type: cookie; Duration: 1 deň;
   • Name: _gat ; Používa sa na zníženie rýchlosti požiadaviek.; Type: cookie; Duration: 1 minúta;
   • Name: _dc_gtm_xxx; Používa sa na rozlíšenie používateľov.; Type: cookie; Duration: 1 minúta;
   • Name: _gat_gtag_xxx; Používa sa na rozlíšenie používateľov.; Type: cookie; Duration: 1 minúta;
   • Name: _gac_xx; Obsahuje informácie o tom, na ktorú reklamu sa kliklo.; Type: cookie; Duration: 2 mesiaca, 29 dni;
   • Name: IDE; Prostredníctvom tohto ID môže Google rozpoznať používateľa na rôznych webových stránkach a v rôznych doménach a zobrazovať personalizovanú reklamu.; Type: cookie; Duration: 1 rok;

   Podriadené služby
   Nižšie nájdete všetky služby, ktoré sú podriadené tejto službe. Aktuálny stav súhlasu tejto služby sa vzťahuje na všetky podriadené služby.

   Google Analytics Audiences
   Opis služby
   Dies ist ein Werbedienst.

   Spracovateľská spoločnosť
   Google Ireland Limited

   Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

   Účel údajov
   Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

   • Targeting
   • Retargeting

   Použité technológie
   Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

   • Cookies

   Zhromaždené údaje
   Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

   • Datum und Uhrzeit des Besuchs
   • Benutzer-Agent
   • Standortinformationen
   • Empfehlungs-URL
   • IP-Adresse
   • Seitentiefe
   • Sitzungsdauer

   Právny základ
   Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

   • Art. 6 (1) (a) GDPR

   Miesto spracovania
   Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

   Europäische Union

   Obdobie uchovávania
   Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

   Daten werden gelöscht, sobald sie für die Bearbeitung nicht mehr benötigt werden.

   Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.
   https://policies.google.com/privacy?hl=en

   Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov
   https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

   Kliknutím sem zrušíte odber tohto procesora pre všetky domény.
   https://safety.google/privacy/privacy-controls/

   Google Analytics Advertising
   Opis služby
   Dies ist ein Webanalyse- und Werbedienst.

   Spracovateľská spoločnosť
   Google Ireland Limited

   Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

   Účel údajov
   Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

   • Marketing
   • Werbung
   • Web-Analytik

   Použité technológie
   Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

   • Cookies

   Zhromaždené údaje
   Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

   • Anzeigenansichten
   • IP-Adresse
   • Daten zur Benutzerinteraktion
   • Besuchte Seiten
   • Browser-Informationen
   • Suchverlauf
   • Cookie-ID
   • Betrachtete Seiten

   Právny základ
   Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

   • Art. 6 (1) (a) GDPR

   Miesto spracovania
   Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

   Europäische Union

   Obdobie uchovávania
   Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

   Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.

   Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.
   https://policies.google.com/privacy?hl=en

   Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov
   https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

   Kliknutím sem zrušíte odber tohto procesora pre všetky domény.
   https://safety.google/privacy/privacy-controls/

   Spracovateľská spoločnosť

   Seznam.cz, a.s.

   Účel údajov

   Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

   • Marketing


   Opis služby

   Toto je remarketingová služba, pre cielené zobrazovanie reklám.

   Spracovateľská spoločnosť

   Google Ireland Limited

   Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

   Úradník pre ochranu údajov

   Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

   https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

   Účel údajov

   Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

   • Remarketing

   Použité technológie

   Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

   • Cookies

   Zhromaždené údaje

   Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

   • Trvanie návštevy
   • IP adresa
   • Navštívené stránky
   • Obsah, o ktorý má používateľ záujem
   • Používanie webových stránok

   Právny základ

   Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

   • Čl. 6 para. 1 ods. 1 písm a) GDPR

   Miesto spracovania

   Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

   Európska únia

   Obdobie uchovávania

   Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

   Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely spracovania.

   Prenos do tretích krajín

   Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

   • Spojené štáty americké, Singapur, Taiwan, Čile

   Príjemcovia údajov

   Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

   • Google Ireland Limited

   • Google LLC

   • Alphabet Inc.

   Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.

   https://policies.google.com/privacy?hl=en

   Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov

   https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

   Kliknutím sem zrušíte odber tohto procesora pre všetky domény.

   https://safety.google/privacy/privacy-controls/

   Informácie o úložisku

   • Maximum age of cookie storage: 1 rok

   Uložené informácie

   • Name: IDE; Duration: 1 rok; Type: cookie; Domain: doubleclick.net
    Name: test_cookie; Duration: 15 minut; Type: cookie; Domain: doubleclick.net

   Opis služby

   Toto je platforma pre digitálnu reklamnú technológiu. Táto platforma poskytuje nástroje na nákup reklamného priestoru v digitálnych médiách.

   Spracovateľská spoločnosť

   Adform A/S

   Wildersgade 10B, 1st floor, DK-1408 Copenhagen, Denmark

   Úradník pre ochranu údajov

   Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

   dpo@adform.com

   Účel údajov

   Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

   • Analytika
   • Conversion Tracking
   • Optimalizácia
   • Retargeting
   • Targeting

   Použité technológie

   Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

   • Cookies
   • Pixel
   • Webové majáky

   Zhromaždené údaje

   Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

   • Zobrazené reklamy
   • Informácie o prehliadači
   • Typ prehliadača
   • Kliknuté reklamy
   • ID súboru cookie
   • Dátum a čas návštevy
   • Identifikátory zariadenia
   • Informácie o zariadení
   • Operačný systém zariadenia
   • Zemepisná poloha
   • Mobile advertising ID
   • Vyhľadávacie výrazy
   • Informácie tretích strán
   • Jedinečný identifikátor zariadenia
   • Údaje o používaní
   • Navštívené webové stránky
   • ID naprieč zariadeniami
   • ID partnera

   Právny základ

   Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

   • Čl. 6 para. 1 ods. 1 písm a) GDPR

   Miesto spracovania

   Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

   Európska únia

   Obdobie uchovávania

   Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

   Spoločnosť Adform neuchováva žiadne informácie založené na súboroch Cookie dlhšie ako 13 mesiacov.

   Prenos do tretích krajín

   Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

   • Na celom svete

   Príjemcovia údajov

   Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

   • Adform A/S
    Service partners

   Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.

   https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/

   Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov

   https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/cookie-policy/

   Kliknutím sem zrušíte odber tohto procesora pre všetky domény.

   https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

   Informácie o úložisku

   • Maximum age of cookie storage: 1 mesiac, 29 dni

   Uložené informácie

   • Name: Connect.sid; Zisťuje, či prehliadač používateľa prijíma súbory cookie.; Type: cookie; Duration: 1 mesiac, 29 dni; Domain: adform.net;
   • Name: TPC; Zisťuje, či prehliadač používateľa prijíma súbory cookie tretích strán; Type: cookie; Duration: 14 dni; Domain: adform.net;
   • Name: GCM; Zisťuje, či je potrebné opätovne skontrolovať existenciu zhody súborov cookie partnera; Type: cookie; Duration: 1 deň; Domain: adform.net;
   • Name: CM; Identifikuje, či je potrebné opätovne skontrolovať existenciu zhody súborov cookie partnera (stanovené AdServing); Type: cookie; Duration: 1 deň; Domain: adform.net;
   • Name: CM14; Identifikuje, či je potrebné opätovne skontrolovať existenciu zhody súborov cookie partnera (stanovené pomocou zhody súborov cookie); Type: cookie; Duration: 14 dni; Domain: adform.net;
   • Name: token; Bezpečnostný token pre deaktiváciu; Type: cookie; Duration: Session; Domain: adform.net;
   • Name: otsid; Deaktivácia konkrétneho inzerenta; Type: cookie; Duration: Session; Domain: adform.net;
   • Name: uid; Toto je jedinečný identifikátor; Type: cookie; Duration: 1 mesiac, 29 dni; Domain: adform.net;
   • Name: cid; Toto je jedinečný identifikátor; Type: cookie; Duration: 1 mesiac, 29 dni; Domain: adform.net;
   • Name: adtrc; Skontrolujte, či boli zhromaždené informácie o prehliadači; Type: cookie; Duration: Session; Domain: adform.net;
   • Name: SR; Informácie o postupnom rotátore - obsahujú celkový počet zobrazení, denné zobrazenia, celkový počet kliknutí, denné kliknutia a dátum posledného zobrazenia; Type: cookie; Duration: 1 deň; Domain: adform.net;
   • Name: CT; Identifikuje členstvo podľa posledných kliknutí pre pixely tretích strán na stránkach inzerenta; Type: cookie; Duration: 1 hodina; Domain: adform.net;
   • Name: EBFCD; Určuje denné obmedzenie frekvencie pre rozširujúci sa banner; Type: cookie; Duration: 7 dni; Domain: adform.net;
   • Name: CFFC; Obmedzenie frekvencie zloženého bannera; Type: cookie; Duration: 7 dni; Domain: adform.net;

   Opis služby

   Toto je e-mailová marketingová služba. Ponúka automatizáciu marketingu, ktorá umožňuje užívateľovi vytvárať pracovné toky na základe akcií kampane.

   Spracovateľská spoločnosť

   MailerLite UAB

   J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania

   Úradník pre ochranu údajov

   Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

   info@mailerlite.com

   Účel údajov

   Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

   • Marketing
   • Prevencia podvodov

   Použité technológie

   Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

   • Webové majáky

   Zhromaždené údaje

   Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

   • Informácie o prehliadači
   • Kontaktné údaje
   • Informácie o súboroch cookie
   • Informácie o zariadení
   • Operačný systém zariadenia
   • Typ zariadenia
   • E-mailová adresa
   • Zemepisná poloha
   • IP adresa
   • Preferencie
   • URL sprostredkovateľa
   • Dátum a čas odberu

   Právny základ

   Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

   • Čl. 6 para. 1 ods. 1 písm a) GDPR

   Miesto spracovania

   Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

   Európska únia

   Obdobie uchovávania

   Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

   Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely spracovania.

   Príjemcovia údajov

   Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

   • MailerLite UAB

   Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.

   https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

   Uložené informácie

   • Name: PHPSESSID; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: __cfduid; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: connect.sid; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: XSRF-TOKEN; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: 6bdfac53cbfb648b7ebe7a1fe1b93f4d; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: ml-traffic-source; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: mailerlite:renew:token; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: qkpdvawaut; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: laravel_session; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: ajs%3Acookies; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: ajs%3Atest; Duration: Session; Type: cookie;

   • Name: __tld__; Duration: Session; Type: cookie.

   Opis služby

   Toto je technológia Tracking , ktorú ponúka Facebook a ktorú používajú iné služby Facebooku, ako napríklad Facebook Custom Audiences.

   Spracovateľská spoločnosť

   Facebook Ireland Limited

   4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland

   Úradník pre ochranu údajov

   Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

   https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

   Účel údajov

   Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

   • Analytika
   • Marketing
   • Retargeting
   • Tracking
   • Reklama

   Použité technológie

   Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

   • Cookies
   • Pixel

   Zhromaždené údaje

   Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

   • Zobrazené reklamy
   • Zobrazený obsah
   • Informácie o zariadení
   • Zemepisná poloha
   • HTTP hlavička
   • Interakcie s reklamou, službami a produktmi
   • IP adresa
   • Kliknuté položky
   • Marketingové informácie
   • Necitlivé vlastné údaje
   • Navštívené stránky
   • ID pixelu
   • URL sprostredkovateľa
   • Úspech marketingových kampaní
   • Údaje o používaní
   • Správanie používateľa
   • Informácie o súbore cookie Facebooku
   • ID používateľa Facebooku
   • Správanie pri používaní/kliknutí
   • Informácie o prehliadači

   Právny základ

   Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

   • Čl. 6 para. 1 ods. 1 písm a) GDPR

   Miesto spracovania

   Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

   Európska únia

   Obdobie uchovávania

   Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

   Údaje budú odstránené najneskôr po 720 dňoch.

   Prenos do tretích krajín

   Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

   • Singapur,Spojené kráľovstvo,Spojené štáty americké

   Príjemcovia údajov

   Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

   • Facebook Inc.
    Facebook Ireland Limited

   Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.

   https://www.facebook.com/privacy/explanation

   Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov

   https://www.facebook.com/policies/cookies

   Informácie o úložisku

   • Maximum age of cookie storage: 1 rok

   Uložené informácie

   • Name: _fbp; Cookie od Facebooku používané na analýzu webových stránok, zacielenie reklamy a meranie reklamy.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: facebook.com;
   • Name: act; Cookie od Facebooku používané na analýzu webových stránok, zacielenie reklamy a meranie reklamy.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: facebook.com;
   • Name: c_user; Cookie od Facebooku používané na analýzu webových stránok, zacielenie reklamy a meranie reklamy.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: facebook.com;
   • Name: datr; Cookie od Facebooku používané na analýzu webových stránok, zacielenie reklamy a meranie reklamy.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: facebook.com;
   • Name: fr; Cookie od Facebooku používané na analýzu webových stránok, zacielenie reklamy a meranie reklamy.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: facebook.com;
   • Name: m_pixel_ration; Cookie od Facebooku používané na analýzu webových stránok, zacielenie reklamy a meranie reklamy.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: facebook.com;
   • Name: pl; Cookie od Facebooku používané na analýzu webových stránok, zacielenie reklamy a meranie reklamy.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: facebook.com;
   • Name: presence; Cookie od Facebooku používané na analýzu webových stránok, zacielenie reklamy a meranie reklamy.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: facebook.com;
   • Name: sb; Cookie od Facebooku používané na analýzu webových stránok, zacielenie reklamy a meranie reklamy.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: facebook.com;
   • Name: spin; Cookie od Facebooku používané na analýzu webových stránok, zacielenie reklamy a meranie reklamy.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: facebook.com;
   • Name: wd; Cookie od Facebooku používané na analýzu webových stránok, zacielenie reklamy a meranie reklamy.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: facebook.com;
   • Name: xs; Cookie od Facebooku používané na analýzu webových stránok, zacielenie reklamy a meranie reklamy.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: facebook.com;

   DoubleClick Floodlight

   Opis služby

   This is a conversion tracking service from Google.

   Spracovateľská spoločnosť

   Google Ireland Limited

   Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ireland

   Úradník pre ochranu údajov

   Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

   https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

   Účel údajov

   Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

   • Analytics
   • Conversion Tracking
   • Marketing
   • Optimization

   Použité technológie

   Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

   • Cookies
   • Pixel
   • Lokálne úložisko

   Zhromaždené údaje

   Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

   • Click path
   • Cookie ID
   • IP address
   • Mobile device's unique identifier
   • Number of visits
   • Pages visited
   • Transactions
   • Usage data

   Právny základ

   Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

   • Čl. 6 para. 1 ods. 1 písm a) GDPR

   Miesto spracovania

   Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

   Európska únia

   Obdobie uchovávania

   Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

   Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely spracovania.

   Prenos do tretích krajín

   Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

   • Singapur, Spojené štáty americké, Čile, Tajwan 

   Príjemcovia údajov

   Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

   • Alphabet Inc.
   • Google LLC
   • Google Ireland Limited

   Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.

   https://policies.google.com/privacy?hl=en

   Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov

   https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

   Kliknutím sem zrušíte odber tohto procesora pre všetky domény.

   https://safety.google/privacy/privacy-controls/

   Informácie o úložisku

   • Maximum age of cookie storage: 30 dni

   Uložené informácie

   • Name: IDE; This cookie is generated by DoubleClick Floodlight and is used to store "CheckForPermission" values.; Type: cookie; Duration: 30 dni; Domain: doubleclick.net;

   Opis služby

   Táto služba ukladá údaje o kliknutiach na efektívne meranie konverzií.

   Spracovateľská spoločnosť

   Google Ireland Limited

   Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

   Úradník pre ochranu údajov

   Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

   https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

   Účel údajov

   Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

   • Prepojenie s inými nástrojmi
   • Conversion Tracking
   • Merania
   • Remarketing

   Použité technológie

   Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

   • Cookies

   Zhromaždené údaje

   Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

   • IP adresa
   • Údaje o používaní
   • Zobrazené stránky
   • URL sprostredkovateľa
   • Informácie o súboroch cookie
   • Kliknuté reklamy
   • Cesta kliknutia
   • Kliknutia
   • Dátum a čas návštevy

   Právny základ

   Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

   • Čl. 6 para. 1 ods. 1 písm a) GDPR

   Miesto spracovania

   Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

   Európska únia

   Obdobie uchovávania

   Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

   Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely spracovania.

   Prenos do tretích krajín

   Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

   • Spojené štáty americké,Singapur,Čile,Taiwan

   Príjemcovia údajov

   Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

   • Google Ireland Limited
   • Google LLC

   Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.

   https://policies.google.com/privacy?hl=en

   Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov

   https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

   Kliknutím sem zrušíte odber tohto procesora pre všetky domény.

   https://safety.google/privacy/privacy-controls/

   Uložené informácie

   • Name: Google; Type: cookie; Duration: 1 deň;

   Google Ads Conversion Tracking

   Opis služby

   Toto je služba sledovania konverzií.

   Spracovateľská spoločnosť

   Google Ireland Limited

   Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

   Úradník pre ochranu údajov

   Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

   https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

   Účel údajov

   Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

   • Reklama
   • Conversion Tracking
   • Analytika

   Použité technológie

   Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

   • Cookies
   • Pixel
   • Webové majáky

   Zhromaždené údaje

   Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

   • Jazyk prehliadača
   • Typ prehliadača
   • Kliknuté reklamy
   • ID súboru cookie
   • Informácie o súboroch cookie
   • Dátum a čas návštevy
   • IP adresa
   • URL sprostredkovateľa
   • Údaje o používaní
   • Webová požiadavka

   Právny základ

   Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

   • Čl. 6 para. 1 ods. 1 písm a) GDPR

   Miesto spracovania

   Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

   Európska únia

   Obdobie uchovávania

   Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

   Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely spracovania.

   Prenos do tretích krajín

   Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

   • Spojené štáty americké,Singapur,Taiwan,Čile

   Príjemcovia údajov

   Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

   • Alphabet Inc.
   • Google LLC
   • Google Ireland Limited

   Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.

   https://policies.google.com/privacy?hl=en

   Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov

   https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

   Kliknutím sem zrušíte odber tohto procesora pre všetky domény.

   https://safety.google/privacy/privacy-controls/

   Informácie o úložisku

   • Maximum age of cookie storage: 1 rok

   Uložené informácie

   • Name: test_cookie; Nastaviť ako test na kontrolu, či prehliadač umožňuje nastavenie súborov cookie. Neobsahuje žiadne identifikačné znaky.; Type: cookie; Duration: 15 minúty; Domain: doubleclick.net;
   • Name: IDE; Obsahuje náhodne vygenerované ID užívateľa. Pomocou tohto ID môže Google rozpoznať používateľa na rôznych webových stránkach v rôznych doménach a zobraziť prispôsobenú reklamu.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: doubleclick.net;
   • Name: _gcl_au; Obsahuje náhodne vygenerované ID užívateľa.; Type: cookie; Duration: 2 mesiaca, 29 dni;
   • Name: _gcl_aw; Tento súbor cookie sa nastavuje, keď používateľ klikne na reklamu Google, aby sa dostal na webovú stránku. Obsahuje informácie o tom, na ktorú reklamu sa kliklo, aby bolo možné k reklame priradiť dosiahnuté úspechy, ako sú objednávky alebo žiadosti o kontakt.; Type: cookie; Duration: 2 mesiaca, 29 dni;

   Google Maps

   Opis služby

   Toto je webová mapovacia služba.

   Spracovateľská spoločnosť

   Google Ireland Limited

   Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

   Úradník pre ochranu údajov

   Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

   https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

   Účel údajov

   Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

   • Zobrazovanie Máp

   Použité technológie

   Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

   • Cookies

   Zhromaždené údaje

   Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

   • Dátum a čas návštevy
   • Informácia o polohe
   • IP adresa
   • URL
   • Údaje o používaní

   Právny základ

   Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

   • Čl. 6 para. 1 ods. 1 písm a) GDPR

   Miesto spracovania

   Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

   Európska únia

   Obdobie uchovávania

   Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

   Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely spracovania.

   Prenos do tretích krajín

   Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

   • Spojené štáty americké,Singapur,Čile,Taiwan

   Príjemcovia údajov

   Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

   • Google Ireland Limited
   • Google LLC
   • Alphabet Inc

   Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.

   http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

   Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov

   https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

   Kliknutím sem zrušíte odber tohto procesora pre všetky domény.

   https://safety.google/privacy/privacy-controls/

   Informácie o úložisku

   • Maximum age of cookie storage: 6 mesiacov

   Uložené informácie

   • Name: NID; Tento cookie ukladá informácie o používateľských nastaveniach a informácie pre Mapy Google.; Type: cookie; Duration: 6 mesiaca;

   YouTube Video

   Opis služby

   Toto je služba prehrávača videa.

   Spracovateľská spoločnosť

   Google Ireland Limited

   Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

   Úradník pre ochranu údajov

   Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

   https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

   Účel údajov

   Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

   • Zobrazovanie videí

   Použité technológie

   Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

   • Súbory cookie (ak nie je aktivovaný režim vylepšenia ochrany súkromia)

   Zhromaždené údaje

   Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

   • Informácie o zariadení
   • IP adresa
   • URL sprostredkovateľa
   • Zhliadnuté videá

   Právny základ

   Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

   • Čl. 6 para. 1 ods. 1 písm a) GDPR

   Miesto spracovania

   Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

   Európska únia

   Obdobie uchovávania

   Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

   Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely spracovania.

   Prenos do tretích krajín

   Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

   • Celosvetovo

   Príjemcovia údajov

   Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

   • Alphabet Inc.
   • Google LLC
   • Google Ireland Limited

   Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.

   https://policies.google.com/privacy?hl=en

   Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov

   https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

   Kliknutím sem zrušíte odber tohto procesora pre všetky domény.

   https://safety.google/privacy/privacy-controls/

   Informácie o úložisku

   • Maximum age of cookie storage: 10 rokov, 2 dni

   Uložené informácie

   • Name: PREF; Tento cookie ukladá vaše preferencie a ďalšie informácie, najmä preferovaný jazyk, koľko výsledkov vyhľadávania chcete zobraziť na vašej stránke a či chcete alebo nechcete mať zapnutý filter Bezpečné vyhľadávanie Google.; Type: cookie; Duration: 10 leta, 2 dni;
   • Name: VISITOR_INFO1_LIVE; Tento cookie meria vašu šírku pásma, aby určil, či získate nové alebo staré rozhranie prehrávača.; Type: cookie; Duration: 6 mesiaca;
   • Name: use_hitbox ; Tento cookie zvyšuje počítadlo „zhliadnutí“ vo videu YouTube.; Type: cookie; Duration: Session;
   • Name: YSC; Toto sa nastavuje na stránkach s vloženým videom YouTube.; Type: cookie; Duration: Session;

   Podriadené služby

   Nižšie nájdete všetky služby, ktoré sú podriadené tejto službe. Aktuálny stav súhlasu tejto služby sa vzťahuje na všetky podriadené služby.

   DoubleClick Ad

   Opis služby

   Toto je reklamná služba. Pomocou tejto služby je možné poskytovať relevantné reklamy pre používateľov a získavať správy z kampane.

   Spracovateľská spoločnosť

   Google Ireland Limited

   Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

   Úradník pre ochranu údajov

   Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.

   https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

   Účel údajov

   Ide o právny základ, ktorý vyžaduje GDPR na všetky účely spracovania. Spoločnými právnymi podkladmi sú čl. 1 (6) (a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas a čl. 1 (6) (f), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie služieb.

   • Reklama
   • Analýza
   • Optimalizácia

   Použité technológie

   Tento zoznam predstavuje všetky technológie, ktoré táto služba používa na zhromažďovanie údajov. Typickými technológiami sú súbory cookie a pixely, ktoré sú umiestnené v prehliadači.

   • Cookies

   Zhromaždené údaje

   Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

   • Informácie o prehliadači
   • Kliknite na cestu
   • Informácie o cookies
   • Dátum a čas návštevy
   • Demografické údaje
   • Identifikátor zariadenia
   • Informácie o polohe
   • Typ hardvéru / softvéru
   • poskytovateľ internetových služieb
   • IP adresa
   • Počet zobrazení reklám
   • Poskytovanie domén
   • Údaje o interakcii
   • Zobrazenia stránky
   • História vyhľadávania

   Právny základ

   Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

   • Čl. 6 para. 1 ods. 1 písm a) GDPR

   Miesto spracovania

   Toto je primárne miesto, kde sa zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

   Európska únia

   Obdobie uchovávania

   Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

   Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely spracovania.

   Prenos do tretích krajín

   Táto služba môže preposielať zhromaždené údaje do inej krajiny. Nezabudnite, že táto služba môže prenášať údaje do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP, a do krajiny, v ktorej nie sú schválené a uplatňované požadované normy ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do Spojených štátov amerických, existuje riziko spracúvania vašich údajov zo strany úradov Spojených štátov amerických na účely kontrolných a dozorných opatrení, pravdepodobne bez možnosti uplatnenia právnych opravných prostriedkov. Zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú, nájdete nižšie. K tomuto prenosu údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako napr. ich uchovávanie alebo spracúvanie.

   • Spojené štáty americké

   Príjemcovia údajov

   Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

   • Google Ireland Limited
   • Google LLC
   • Alphabet Inc

   Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov.

   https://policies.google.com/privacy?hl=en

   Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov

   https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

   Informácie o úložisku

   • Maximum age of cookie storage: 1 rok

   Uložené informácie

   • Name: test_cookie; Testen die Browser-Einstellungsberechtigungen im Browser des Benutzers; Type: cookie; Duration: 1 deň; Domain: doubleclick.net;
   • Name: IDE; Enthält eine zufällig generierte Benutzer-ID. Mithilfe dieser ID kann Google den Nutzer auf verschiedenen Websites domänenübergreifend erkennen und personalisierte Werbung anzeigen.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: doubleclick.net;

   X-Bot

   Opis služby

   Toto je softvér chatbotu. Chatbot je systém textových dialógov, ktorý umožňuje konverzácie s technickým systémom.

   Spracovateľská spoločnosť

   Xolution s.r.o.

   Tomášikova 37, 040 01 Košice, Slovakia

   Kontakt formou e-mailu, kontaktného formulára, alebo telefonicky

   Účel spracúvania: Odpoveď na Vašu žiadosť, ktorú ste nám zaslali prostredníctvom kontaktného formulára z našich webových stránok, e-mailom, alebo odpoveď na Vašu žiadosť o spätné volanie.

   Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ak sa vaša žiadosť týka rokovania o uzavretí novej zmluvy alebo zmluvy existujúce, prípadne ak sa uchádzate o zamestnanie u nás)

   Kategórie údajov: Základné údaje, kontaktné údaje, údaje o obsahu, údaje o pripojení, prípadne zmluvné údaje

   Príjemca údajov: Údaje môžu byť v určitých prípadoch (predovšetkým pre vnútorné organizačné účely) odovzdávané spoločnostiam v rámci skupiny Xella

   Zamýšľané odovzdanie do tretích krajín: Nemáme v úmysle odovzdávať údaje do tretích krajín

   Uchovávame na základe vášho súhlasu informácie na vašom termináli alebo tieto informácie načítame? Nie.

   Žiadosť o reklamné materiály alebo kalkulácie

   Účel spracúvania: Zaslanie požadovaného reklamného materiálu, príprava a zaslanie požadovaných kalkulácií.

   Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ak sa Vaša žiadosť týka uzavretia novej zmluvy alebo zmluvy existujúce)

   Kategórie údajov: Základné údaje, kontaktné údaje, údaje o pripojení, prípadne zmluvné údaje

   Príjemca údajov: Údaje môžu byť v určitých prípadoch (predovšetkým pre vnútorné organizačné účely) odovzdávané spoločnostiam v rámci skupiny Xella a ďalej poskytovateľom poštových služieb

   Zamýšľané odovzdanie do tretích krajín: Nemáme v úmysle odovzdávať údaje do tretích krajín

   Uchovávame na základe vášho súhlasu informácie na vašom termináli alebo tieto informácie načítame? Nie.

   III. Informácie týkajúce sa on-line prezentácií spoločnosti Xella prostredníctvom sociálnych sietí alebo webových stránok

   Facebook

   Účel spracúvania: Zriadili sme stránku o našej spoločnosti na platforme Facebook ("stránka na Facebooku") na adrese https://www.facebook.com/pomahamestavat . Ak vstúpite na túto našu stránku na Facebooku, spoločnosť Facebook spracuje Vaše osobné údaje. Na základe týchto údajov dostáva štatistiky o využívaní tejto stránky.

   Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, pričom našu stránku na Facebooku môže, podľa podmienok spoločnosti Facebook, navštíviť iba registrovaný užívateľ Facebook, ktorý v rámci registrácie odsúhlasil užívateľské podmienky Facebook.

   Kategórie údajov: Základné údaje podľa potreby, kontaktné údaje, údaje o súhlase, údaje o používaní, údaje o pripojení, údaje o polohe podľa potreby

   Príjemcovia údajov: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ( "Facebook") (ako spoločný správca, článok 26 nariadenia GDPR – hlavné body dohody nájdete na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum ).

   Zamýšľaná odovzdanie do tretej krajiny: Riadi sa pravidlami spoločnosti Facebook. Spoločnosť Facebook postupuje v súlade so štandardnými doložkami Komisie EÚ o ochrane údajov, čl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR a rozhodnutím o primeranej ochrane (článok 45 nariadenia GDPR); upozorňujeme, že my nemáme možnosť tieto okolnosti ovplyvniť.

   Uchovávame na základe vášho súhlasu osobné údaje na Vašom koncovom zariadení alebo ich načítame? Nie.

   Práva subjektov údajov: Spoločnosť Facebook zodpovedá za uplatňovanie vašich práv dotknutej osoby. Spoločnosť Facebook Vás bude informovať o Vašich právach dotknutej osoby na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Svoje práva môžete tiež uplatniť voči nám, my potom ihneď odovzdáme Vašu žiadosť spoločnosti Facebook.

   Instagram

   Účel spracúvania: Zriadili sme stránku o našej spoločnosti na platforme Instagram ("stránka na Instagramu") spoločnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook") na adrese https://instagram.com/ytong_sk?igshid=z2yw24ktsldp . Ak vstúpite na túto stránku, spoločnosť Facebook spracuje Vaše osobné údaje. Našu stránku na Instagramu môže, podľa podmienok spoločnosti Facebook, navštíviť iba registrovaný užívateľ Instagramu, ktorý v rámci registrácie odsúhlasil užívateľské podmienky.

   Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

   Kategórie údajov: Základné údaje podľa potreby, kontaktné údaje, údaje o súhlase, údaje o používaní, údaje o pripojení, údaje o polohe podľa potreby.

   Príjemcovia údajov: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ( "Facebook") (ako spoločný správca, článok 26 nariadenia GDPR – hlavné body dohody nájdete na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum ).

   Zamýšľaná odovzdanie do tretej krajiny: Riadi sa pravidlami spoločnosti Facebook. Spoločnosť Facebook postupuje v súlade so štandardnými doložkami Komisie EÚ o ochrane údajov, čl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR a rozhodnutím o primeranej ochrane (článok 45 nariadenia GDPR); upozorňujeme, že my nemáme možnosť tieto okolnosti ovplyvniť.

   Uchovávame na základe vášho súhlasu osobné údaje na Vašom koncovom zariadení alebo ich načítame? Nie

   Práva subjektov údajov: Spoločnosť Facebook zodpovedá za uplatňovanie vašich práv dotknutej osoby. Spoločnosť Facebook Vás bude informovať o Vašich právach dotknutej osoby na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Svoje práva môžete tiež uplatniť voči nám, my potom ihneď odovzdáme Vašu žiadosť spoločnosti Facebook.

   LinkedIn (profil)

   Účel spracúvania: Zriadili sme stránku o našej spoločnosti na platforme LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/company/xella-slovakia . Ak vstúpite na túto stránku, LinkedIn spracuje Vaše osobné údaje. Na základe týchto údajov dostáva štatistiky o využívaní tejto stránky. Naši stránku na LinkedIn môže, podľa podmienok spoločnosti LinkedIn, navštíviť len registrovaný užívateľ, ktorý v rámci registrácie odsúhlasil užívateľské podmienky.

   Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

   Kategórie údajov: Základné údaje podľa potreby, kontaktné údaje, údaje o súhlase, údaje o používaní, údaje o pripojení, údaje o polohe podľa potreby

   Príjemcovia údajov: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (ako spoločný správca podľa článku 26 nariadenia GDPR – hlavné body dohody sú k dispozícií tu https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum)

   Zamýšľaná odovzdanie do tretej krajiny: Riadi sa pravidlami spoločnosti LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn postupuje v súlade so štandardnými doložkami Komisie EÚ o ochrane údajov, čl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR a rozhodnutím o primeranej ochrane (článok 45 nariadenia GDPR); upozorňujeme, že my nemáme možnosť tieto okolnosti ovplyvniť.

   Uchovávame na základe vášho súhlasu osobné údaje na Vašom koncovom zariadení alebo ich načítame? Nie

   Práva subjektov údajov: Spoločnosť LinkedIn zodpovedá za uplatňovanie vašich práv dotknutej osoby. Spoločnosť LinkedIn Vás informuje o Vašich právach na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Svoje práva môžete tá ké uplatniť voči nám, my potom ihneď odovzdáme vašu žiadosť spoločnosti LinkedIn.

   Pinterest (profil)

   Účel spracúvania: Zriadili sme stránku na platforme Pinterest na adrese https://cz.pinterest.com/ytongsk/_created/ . Ak vstúpite na túto stránku, spoločnosť Pinterest spracuje Vaše osobné údaje. Na základe týchto údajov dostáva štatistiky o využívaní tejto stránky. Naši stránku na Pinterest môže, podľa podmienok prevádzkovateľa, navštíviť len registrovaný užívateľ, ktorý v rámci registrácie odsúhlasil užívateľské podmienky.

   Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

   Kategórie údajov: Základné údaje podľa potreby, kontaktné údaje, údaje o súhlase, údaje o používaní, údaje o pripojení, údaje o polohe podľa potreby

   Príjemcovia údajov: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd FloorFenian Street, Dublin 2, Ireland

   Zamýšľané odovzdanie do tretej krajiny: V individuálnych prípadoch USA; upozorňujeme, že my nemáme možnosť tieto okolnosti ovplyvniť

   Uchovávame na základe vášho súhlasu osobné údaje na Vašom koncovom zariadení alebo tieto údaje načítame? Nie

   Kanál YouTube

   Účel spracúvania: Zriadili sme video kanál na platforme YouTube spoločnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland ( "Google") na adrese https://www.youtube.com/user/Ytongsk . Ak vstúpite na túto stránku, spoločnosť Google spracuje Vaše osobné údaje. Na základe týchto údajov dostáva štatistiky o využívaní tejto stránky.

   Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

   Kategórie údajov: Základné údaje podľa potreby, kontaktné údaje, údaje o súhlase, údaje o používaní, údaje o pripojení, údaje o polohe podľa potreby

   Príjemcovia údajov: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland

   Zamýšľané odovzdanie do tretej krajiny: V individuálnych prípadoch USA; upozorňujeme, že my nemáme možnosť tieto okolnosti ovplyvniť

   Uchovávame na základe vášho súhlasu osobné údaje na Vašom koncovom zariadení alebo ich načítame? Nie

   IV. Informácie o súboroch cookies, ktoré používame

   Názvy a dobu trvania súborov cookies, ktoré využívajú vyššie uvedené nadstavbové moduly a služby - ak ste poskytli súhlas s používaním súborov cookies - nájdete v Nastavenie ochrany súkromia webových stránok v časti Služby> Uložené informácie

   [Názov služby]: [Názov cookie] [Popis cookie] [Trvanie].

   Prístup k súboru cookie je všeobecne možný iba z internetovej adresy, z ktorej bol súbor cookie nastavený. To znamená, že nemáme prístup k súborom cookies zapojených poskytovateľov (pozri vyššie). Títo poskytovatelia zase nemajú prístup k našim súborom cookies. Tretie strany nemajú prístup k našim súborom cookies ani k súborom cookies zapojených poskytovateľov. Tretie strany môžu získať prístup k súborom cookies iba pomocou technických útokov, ktoré nemôžeme kontrolovať a za ktoré nenesieme zodpovednosť.