Reklamačný poriadok

obchodnej spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o.
Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín - Stráže, Slovenská republika
IČO: 31 445 799 , IČ DPH: SK2020376765
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 1147/T pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese/webovom sídle:

https://eshop.ytong.sk

vydaný s poukazom na ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, na informovanie o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť ako aj o vykonávaní záručných opráv.

Pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady predanej veci sa postup spravuje podľa §§ 499 až 510, §§ 596 až 600 a §§ § 612 až 627 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení, príslušných ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

 • 1. Právo kupujúceho na reklamáciu vadného tovaru

  Ak sa vyskytne na kúpenom tovare vada, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamovať ho). Zákazník reklamovaný tovar doručí prostredníctvom prepravcu na adresu Xella Slovensko, spol. s r. o., ul. 4. apríla 479/125, 972 43 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika.

  Ak kupujúci uplatní reklamáciu, je predávajúci alebo ním určená osoba povinná poučiť kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Kupujúci si môže zvoliť spôsob vybavenia reklamácie, ak podľa tohto reklamačného poriadku alebo podľa príslušných predpisov existuje niekoľko možností vybavenia. Po rozhodnutí kupujúceho o uplatnení práv vyplývajúcich z vadného plnenia je predávajúci alebo poverený pracovník povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Ak sa o reklamácii nerozhodne ihneď, informuje predávajúci alebo poverený pracovník kupujúceho o výsledku reklamácie písomnou formou najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo vymeniť tovar za nový tovar.

  Predávajúci alebo ním poverený pracovník je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy uplatnil svoje právo, aký je obsah reklamácie, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia opravy a jej trvania, alebo písomného zdôvodnenia zamietnutia reklamácie. Pri uplatnení reklamácie uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie.

  Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu primeraných nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

  Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

  Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znovauplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 • 2. Zodpovednosť predávajúceho

  Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám a mať vlastnosti dojednané zmluvnými stranami, alebo ak neexistuje takáto dohoda, tovar musí mať vlastnosti opísané predávajúcim. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

  Práva z vadného plnenia kupujúcemu nepatria, ak pred zakúpením veci vedel, že tovar je vadný, alebo ak vadu spôsobil sám kupujúci.

  Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené po jeho prevzatí v týchto prípadoch:
  (a) tovar bol použitý v rozpore s návodom na použitie, ktorý bol odovzdaný kupujúcemu súčasne s dodaným tovarom;
  (b) prirodzeným opotrebením tovaru;
  (c) nedodržaním zásad používania;
  (d) k vade došlo z dôvodu zanedbania bežnej údržby;
  (e) mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, najmä poškodením plastových či kovových častí;
  (f) vada vznikla neprípustným zásahom do tovaru;
  (g) vada bola spôsobená vonkajšími vplyvmi, napr. pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar a pod.);
  (h) prevádzkovaním v nevhodnom prostredí alebo poškodením nevhodnou obsluhou.

 • 3. Miesto reklamácie

  Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar kúpený. Pre účely nákupu cez internet/eshop sa predajňou rozumie prevádzka spoločnosti na adrese Xella Slovensko, spol. s r.o., ul. 4. apríla 479/125, 972 43 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou dobou, aj potvrdeným záručným listom. Tovar na reklamáciu zasiela prepravnou spoločnosťou. V prípade uznania reklamácie predávajúci kupujúcemu cenu prepravy na požiadanie nahradí, ako súčasť oprávnených nákladov uplatnenej reklamácie podľa tohto reklamačného poriadku.

 • 4. Záručná doba

  Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú dobu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, platí na nový výrobok záručná doba od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.

 • 5. Odstrániteľné vady

  Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné vady, môže kupujúci požadovať:
  a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie vád
  b) výmenu vadnej súčiastky alebo dielca, ak sa vady týkajú iba súčiastky alebo dielca
  c) výmenu tovaru, ak tento ešte nebol použitý.

 • 6. Neodstrániteľné vady

  Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu vadného tovaru za tovar bez vád. Pokiaľ výmena vadného tovaru za tovar bez vád zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci uplatniť odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

  Kupujúci má tiež právo od zmluvy odstúpiť,
  (a) ak má tovar vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni správnemu použitiu veci ako bezvadnej veci;
  (b) ak nemôže riadne použiť tovar z dôvodu opakovaného výskytu vád po oprave (spolu aspoň trikrát);
  (c) ak nemôže tovar správne používať z dôvodu veľkého počtu vád.

 • 7. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

  Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná najmä vtedy, ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci vždy namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah vád reklamovaného tovaru.

 • 8. Záverečné ustanovenia

  Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1.6.2022 a nahrádza sa ním doterajší reklamačný poriadok zo dňa 1.12.2011.

  V Šaštíne - Stráže dňa 1.6.2022

  Xella Slovensko, spol. s r.o.