Reklamačný poriadok

obchodnej spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r. o.
Zápotočná 1004,908 41 Šaštín - Stráže, Slovenská republika
identifikačné číslo: 31 445 799 , IČ DPH: SK2020376765
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 1147/T
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetové adrese

https://eshop.ytong.sk

vydaný s poukazom na ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení na informovanie o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť ako aj o vykonávaní záručných opráv.

Pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady predanej veci sa postup spravuje podľa § 612 až 627 Občianskeho zákonníka obsahujúcich osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode (Spotrebiteľské kúpne zmluvy) a príslušných ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1. Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru
Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.
Zákazník reklamovaný tovar doručí na adresu Xella Slovensko, spol. s r. o., ul. 4. apríla 479/125, 972 43 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.
2. Zodpovednosť predávajúceho
Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.
3. Miesto reklamácie
Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar kúpený. Pre účely nákupu cez internet sa predajňou rozumie prevádzka spoločnosti na adresu Xella Slovensko, spol. s r. o., ul. 4. apríla 479/125, 972 43 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom.
4. Záručná lehota
Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.
5. Odstrániteľné chyby
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý
6. Neodstrániteľné chyby
Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.
7. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy
Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.
8. Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1.12.2011
V Šaštíne - Stráže dňa 1.12.2011

Xella Slovensko, spol. s r.o.
Ing. Mária Janeková, konateľ spoločnosti
Ing. Martin Polák, konateľ spoločnosti